உடலுறவின் போது கர்ப்பத்தைத் தவிர்க்க..

by Lifestyle Editor

கர்ப்பத்தைத் தடுப்பது – பாதுகாப்பான பல முறைகள் உள்ளன, அவை பயன்படுத்த எளிதானவை.

கருத்தடை உள்வைப்பு (Contraceptive implant)
கருத்தடை இணைப்பு (Contraceptive patch)
கருத்தடை மாத்திரை (Contraceptive pill)
கருத்தடை ஷாட் (Contraceptive shot)
கருத்தடை கடற்பாசி (Contraceptive sponge)
கருத்தடை வளையம் (Contraceptive ring)
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் முறை (Breastfeeding contraceptive method)
கர்ப்பப்பை தொப்பி (Cervical cap)
ஆணுறைகள் (condoms)

Related Posts

Leave a Comment