11 நமஸ்கார ஸ்லோகங்கள்

by Web Team

ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் முடிந்த பிறகும் நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும்.

1. ஆதி தேவ நமஸ்துப்யம் ப்ரசீத மம
பாஸ்கரா|
திவாகர நமஸ்துப்யம் ப்ரபாகர
நமோஸ்துதே|| (நமஸ்காரம்)

2. ஸப்த ஸ்வரத மாரூடம் ப்ரசண்டம்
கஸ்ய பாத்மஜம்|
ஸ்வேத பத்ம தரம் தேவம் தம் ஸூர்யம்
ப்ரணமாம்யஹம் || (நமஸ்காரம்)

3. லோகிதம் ரதமாரூடம் ஸர்வலோக பிதாமஹம்|
மஹாபாப ஹரம் தேவம் தம்
ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்(நமஸ்காரம்)

4. ப்ரும்ஹிதம் தேஜஸாம் புஞ்ச
வாயுர் ஆகாச மேவச|
ப்ரபுஸ்த்வம் ஸர்வ லோகானாம்
தம் ஸூர்யம் ப்ரணமாம்யஹம்|| (நமஸ்)

5. த்ரைகுண்யஞ்ச மஹாஸூரம் ப்ரஹ்ம
விஷ்ணு மஹேஸ்வரம்|
மஹாபாப ஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம்
ப்ரணமாம்யஹம்|| (நமஸ்காரம்)

6. பந்தூக புஷ்ப ஸங்காஸம் ஹார
குண்டல பூஷிதம்|
ஏக சக்ர தரம் தேவம் தம் ஸூர்யம்
ப்ரணமாம்யஹம் || (நமஸ்காரம்)

7. விஸ்வேஸம் விஸ்வ கர்த்தாரம்
மஹா தேஜ ப்ரதீபனம்|
மஹாபாப ஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம்
ப்ரணமாம்யஹம்|| ( நமஸ்காரம்)

8. ஸ்ரீவிஷ்ணும் ஜகதாம் நாதம் ஞான
விக்ஞான மோக்ஷதம்|
மஹா பாப ஹரம் தேவம் தம் ஸூர்யம்
ப்ரணமாம்யஹம்|| (நமஸ்காரம்)

9. ஸூர்யாஷ்டகம் படே:நித்யம் க்ரஹ
பீடாம் ப்ரணாசனம்|
அபுத்ரோ லபதே புத்ரம் தரித்ராே
தனவான் பவேத் || (நமஸ்காரம்)

10.ஆமிஷம் மது பானயஞ்சயக கரோதி
கரவோதினே|
ஸப்த ஜன்ம பவேத் ரோகி ஜன்ம
ஜன்ம தரித்ரஹ|| (நமஸ்காரம்)

11. ஸ்த்ரீ தைல மது மாம்ஸானி நஸத்ய
நோதுர வோதிேனே|
நவ்யாதி ஸ்லோக தாரித்ரயம் ஸூர்ய
லோகாஞ்ச கச்சதி|| (நமஸ்காரம்)

ஓம் சாயா ஸமிக்ஞா சமேத ஸ்ரீ ஸூர்ய நாராயண ஸ்வாமினே நமஹ:

Related Posts

Leave a Comment