திருமந்திரம் – பாடல் #1488: ஐந்தாம் தந்திரம் – 10.

by Column Editor
0 comment

சக மார்க்கம் (இறைவன் தோழமையாக உடனிருந்து வழிகாட்டும் நெறி முறை)

சன்மார்கந் தானே சகமார்க மானது
மன்மார்க மாமுத்தி சித்திக்கும் வைப்பதாம்
பின்மார்க மாவது பேராப் பிறந்திறந்
துன்மார்க ஞானத் துறுதியு மாமே.

விளக்கம்:

உண்மை வழியில் ஞானம் பெற்ற சாதகர்களுக்கு தானாகவே இறைவன் தோழமையுடன் வழிகாட்டும் நெறி முறையாக சக மார்கம் [தோழமை வழிமுறை] இருக்கின்றது. இதுவே எப்போதும் நிலைத்து நிற்கின்ற வழியாக இருந்து முக்தி பேறு அடைவதற்கும் நினைப்பதை எல்லாம் செயல்பட வைப்பது ஆகவும் இருக்கின்றது. இதற்கு நேர் எதிரான வழியில் செல்பவர்கள் இடைவிடாமல் பிறவி எடுத்து இறந்து மீண்டும் மீண்டும் மனம் செல்லுகின்ற வழியில் செல்லும் போதும் இறைவன் தோழமையுடன் மறைந்து இருந்து ஒரு காலத்தில் உண்மை ஞானம் உறுதியாக கிடைக்கும் படி அருளுவார்.

கருத்து:

உண்மை வழியில் ஞானம் பெற்றவர்களுக்கு இறைவன் தோழமையாக அருகிலேயே இருந்து நினைப்பது அனைத்தையும் செயல் படுத்துகின்றார். எந்த வழிமுறையையும் பின் பற்றாமல் மனம் போன போக்கில் வாழ்ந்து இறந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்தாலும் இறைவன் தோழமையாக மறைந்து இருந்து வழிகாட்டி ஒரு காலத்தில் ஞானம் பெறும் படி அருளுவார்.

Related Posts

Leave a Comment