திருமந்திரம் – பாடல் #1486: ஐந்தாம் தந்திரம் – 9.

by Column Editor
0 comment

சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)

பசுபாச நீக்கிப் பதியுடன் கூட்டிக்
கசியாத நெஞ்சங் கசியக் கசிவித்
தோரசிபாத வுண்மைச் சொரூபோ தையத்துற்
றசைவான தில்லாமை யானசன் மார்கமே.

விளக்கம்:

ஆன்மாவில் இருகின்ற “நான்” எனும் எண்ணத்தையும் பாசத் தளைகளையும் நீக்கி இறைவனுடன் ஒன்று சேர்த்து எதனாலும் உருகாமல் இருக்கின்ற நெஞ்சத்தையும் இறைவனின் மேல் கொண்ட தூய அன்பினால் உருகும் படி உருக வைத்து ஒரு ஆன்மாவாக இருப்பதுவே இறைவனின் பேருண்மை சுய உருவமாக இருக்கின்றது என்கின்ற எண்ணத்தை உருவாக்கி அதனை உணர வைத்து அதிலேயே இலயிக்க வைத்து அசைவில்லாமல் இருக்கும்படி ஆக்குகின்றது உண்மை வழியாகும்.

Related Posts

Leave a Comment