திருமந்திரம் – பாடல் #1484: ஐந்தாம் தந்திரம் – 9.

by Column Editor
0 comment

சன் மார்க்கம் (தாமும் பார்க்கின்ற பொருளும் சிவமாகவே இருப்பதை உணர்கின்ற உண்மையான வழி)

சன்மார்க மேத்த வரும்பெருஞ் சீடர்க்கும்
பின்மார்க மூன்றும் பிறவியற் பாமென்றால்
நன்மார்கந் தான்சிவ னோடுற நாடலே
சொன்மார்கஞ் சொல்லச் சுருதிகைக் கொள்ளுமே.

விளக்கம்:

உண்மையான வழி முறையை அனைவரும் ஏற்றுக் கொள்ளும் படி சிறப்பிக்க வருகின்ற பெருமை பெற்ற சீடர்களுக்கு அதற்கு பிறகு இருக்கின்ற வழி முறைகளாகிய சக மார்கம், சற்புத்திர மார்கம், தாச மார்கம் ஆகிய மூன்றும் பிறவியிலேயே இயல்பாக கிடைத்து விடுகின்றது. ஏன் என்றால் நன்மையான வழி முறையானது அவர்கள் சிவப் பரம்பொருளோடு சேர்ந்து இருப்பதை விரும்பி தேடிக்கொண்டே இருப்பதால் ஆகும். ஆகவே, குரு தமது சீடர்களுக்கு அறிவுறுத்தக் கூடிய வழி முறைகளாக வேதங்கள் கொடுத்த அனைத்து முறைகளும் அவர்களுக்கு கைவரப் பெறும்.

Related Posts

Leave a Comment